Polityka Zrównoważonego Rozwoju

I. Wstęp

Zarząd ReOil Sp. z o.o. ma pełną świadomość z potrzeby propagowania długofalowej strategii rozwoju opartej na zasadach odpowiedzialności społecznej i środowiskowej biznesu. Dlatego też satysfakcja klientów, pracowników i szacunek społeczności lokalnej to dla nas równorzędne cele, nie mniej ważne, niż wysokie zyski.

Odpowiedzialny biznes to strategia zarządzania, która pozwala minimalizować ryzyko i maksymalizować szansę na powodzenie naszej firmy w dłuższym okresie. To także umiejętność prowadzenia przedsiębiorstwa w taki sposób, aby zwiększyć jego pozytywy wkład w rozwój społeczeństwa i jednocześnie minimalizować negatywne skutki działalności gospodarczej. Odpowiedzialny biznes oznacza także sposób, w jaki na co dzień traktujemy uczestników procesu rynkowego: klientów i partnerów biznesowych, pracowników i całą społeczność lokalną. Rola odpowiedzialnego pracodawcy to dla zarządu Spółki jedno z ambitnych i poważnych zadań realizowanych od początku jej funkcjonowania. ReOil terminowo reguluje zobowiązania wobec pracowników, a także zobowiązania publiczno – prawne wobec urzędu skarbowego, ZUS oraz cywilno – prawne wobec kontrahentów.

II. Polityka jakości w firmie ReOil Sp. z o.o.

Firma ReOil dba o satysfakcję swoich klientów. Wszystkie sprzedawane przez nas oraz wprowadzane do produkcji wyroby spełniają międzynarodowe standardy jakości, uwzględniając indywidualne potrzeby odbiorców oraz wymogi dynamicznie rozwijającego się rynku.

Trzy kluczowe filary polityki jakości w naszej firmie to:

Ludzie – zespół profesjonalnych pracowników ReOil zaangażowanych w wytwarzanie najwyższej jakości wyrobów spełniających indywidualne wymagania klienta;

Technologia i innowacje – stałe inwestycje w rozwój technologiczny i systemy zarządzania, gwarantujące rzetelną realizację zamówień oraz umożliwiające ciągłe wzbogacanie oferty produktowej ReOil;

Relacje z klientem – przejrzyste zasady współpracy, indywidualna obsługa zamówień, partnerskie kontakty zapewniające najwyższy poziom zadowolenia i  ojalność klientów ReOil.

III. Aspekty pracownicze

W naszej polityce personalnej przestrzegamy ściśle zasad równego traktowania pracowników i nie dyskryminowania ich ze względu na płeć, rasę, pochodzenie, wiek, czy niepełnosprawność. Równy dostęp do pracy przejawia się przede wszystkim jednakowymi, oficjalnie znanymi zasadami rekrutacji, równym wynagrodzeniem za taką samą pracę, przejrzystym Regulaminem Wynagrodzenia, równym dostępem do szkoleń oraz systemu świadczeń socjalnych.

Jesteśmy świadomi faktu, że największym kapitałem w naszej firmie są pracownicy. Chcąc inwestować w ich umiejętności kierujemy naszych pracowników na szereg szkoleń. Zapewniamy szkolenia zarówno wewnętrzne, jak i wewnętrzne.

IV. Aspekty pro środowiskowe

ReOil Sp. z o.o. jest firmą, której proces produkcyjny, dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych zabezpieczeń i filtrów, nie wiąże się z uciążliwością dla środowiska naturalnego.

Wszelkie inwestycje podejmowane przez ReOil są gruntownie analizowane pod kątem potencjalnego wpływu na środowisko i wybierany jest wariant najbardziej sprzyjający realizacji zasad zrównoważonego rozwoju.

V. Kryteria wyboru dostawców

W ramach realizacji polityki zrównoważonego rozwoju, Spółka uwzględnia kryteria środowiskowe podczas realizacji zakupów oraz współpracy z podwykonawcami. W zakresie współpracy z dostawcami, firma określiła priorytety, które są rozpatrywane podczas wyboru i zawierania umów z danymi partnerami biznesowymi. Należą do nich:

• Wyniki kontroli odbiorczej dostaw;

• Jakość wyrobów;

• Terminowość dostaw;

• Dostarczanie dokumentów poświadczających wymaganą jakość wyrobu;

• Ogólne warunki współpracy;

• Przestrzeganie kryteriów środowiskowych przez dostawców (eko znak, ISO 14001).

VI. Podsumowanie

Na podstawie przedstawionych powyżej informacji, należy stwierdzić, iż ReOil Sp. z o.o. realizuje rozumianą wieloaspektowo Politykę Zrównoważonego Rozwoju.

Co więcej, kwestią bardzo ważną dla naszej firmy jest rzetelne komunikowanie otoczenia o wartościach, jakimi się kierujemy. Chcemy w ten sposób zniwelować powszechne w Polsce zjawisko, jakim jest brak promocji podejmowanych na tym polu działań przez przedsiębiorstwa. W ten sposób rozwój odpowiedzialnego biznesu w Polsce jest blokowany – wiele przedsiębiorstw nie informuje szerszego grona osób zainteresowanych o podejmowanych przez siebie działaniach proekologicznych i prospołecznych. Firma ReOil prowadzi działania w kierunku promocji swoich działań na tym polu, kierując swój przekaz do różnych grup odbiorców.

Wierzymy, że realizacja powyższej strategii pozwoli nam nie tylko zwiększyć poziom satysfakcji klienta z oferowanych produktów, co przełoży się na pozyskiwanie lojalnych klientów, ale także przyczyni się do utrzymywania pozytywnej reputacji naszej firmy, większego zaangażowania i efektywności pracowników oraz stosunków z lokalną społecznością i władzami lokalnymi, co zaowocuje z pewnością obustronnymi korzyściami.